پودر جرم گیر رسوب بر ظرف شویی

پودر جرم گیر رسوب بر ظرف شویی

پودر جرم گیر رسوب بر ظرف شویی

 

پودر جرم گیر ماشین ظرفشویی

  • در بسته بندی ساشه های ۵۰ گرمی.
  • تمیز کننده و از بیـن برنـده لایه های سخـت آهکـی و جرم های داخل ماشین ظرفشویی.
  • براق کننده سطوح داخلی ماشین ظرفشویی.
  • افـزایـش دهنـده کارایی و عمـر ماشیـن ظرفشویـی.
  • از بین برنده بوی نامطبوع داخل ماشین.
  • کاهش دهنده مصرف برق به علت پاک کردن رسوبهای روی المنت ماشین.
  • آبهـای موجـود در طبیعـت (حتـی آب تصفیه شده لوله کشی شهـر)، همـواره دارای مقادیـری مواد آهکی است که به آنها سختی آب می گویند. این مواد که در حالت عادی دیده نمی شوند در جریـان شستشـو تبدیل به جرم می شوند. وقتی ماشین ظرفشویـی بـرای مدتی با این آب کار می کند، قسمت های مختلف آن تدریجاً با مواد آهکی پوشیده شده و کارآیی آن پایین می آید. پودر جرمگیر ن محصولـی اسـت قـوی که در کلیه قسمت های ماشین ظرفشویی نفوذ می کند، آنها را تمیز و از آلودگی ها پـاک می نماید و موجب افزایش کارایی و طول عمر ماشیـن ظرفشویـی می شود.