کود سولفات روی

کود سولفات روی

کود سولفات روی

انواع سولفات ها ریز مغذی کشاورزی سولفات کود کود سولفاته کود کشاورزی

با توجه به فقر غالب خاکهای زراعی ایران نسبت به عنصر روی،  ریز مغزی سولفات روی به دو صورت سولفات روی پودری (عمدتاً برای مصرف محلول پاشی) و سولفات روی گرانوله (برای مصرف خاکی) 

خواص روی

روی در گیاهان دارای نقشهای متعددی می باشد که مهمترین آنها، تولید هورمون های گیاهی از جمله اکسین است که باعث تاخیر در پیری برگ ها شده و تولید کلروفیل را افزایش میدهد. روی می تواند مقاومت گیاهان را نسبت به تنش های زنده (آفات ) و غیر زنده (محیطی) افزایش دهد. روی همچنین باعث استحکام ساختار غشاء میشود و در تولید رنگریزه های گیاهی، خصوصا قرمز نقش دارد.

علام کمبود

کمبود روی باعث کوتاهی قد گیاهان، ریزش و کلروز برگ های گیاهان می شود.کمبود روی در درختان میوه مثل سیب و هلو بصورت کچلی و در سایر درختان می توتند به صورت جارویی شدن نمایان گردد.