کود ماکرو کامل 5-5-5

کود ماکرو کامل 5-5-5

کود ماکرو کامل 5-5-5

کود کامل گوگردی  محتوی تمام عناصر اصلی از جمله نیتروژن، فسفر و پتاسیم بعنوان عناصر اصلی مورد نیاز گیاه و نیز گوگرد و مواد آلی و ریز مغذی روی و منیزیم می باشد که با مشخصات زیر جهت مصرف خاکی تولید می گردد. نیتروژن یکی از موثر ترین عوامل رشد گیاه است و پتاسیم نیز نقش کاتالیزوری دارد که باعث بزرگ شدن سلول ها می گردد. فسفر درون گیاه در تشکیل و تجزیه نشاسته، سوخت و ساز پروتئین ها، فعال سازی آنزیم ها، رشد بافت های مریستم، تنظیم روابط حرکات روزنه و تشکیل بذر موثر است. همچنین این کود با دارا بودن مواد آلی می تواند نسبت کربن به نیتروژن را تعدیل نموده و کارایی نیتروژن را افزایش دهد.

موارد مصرف:

کلیه محصولات باغی، زراعی و صیفی جات

علائم کمبود

کمبود نیتروژن باعث زردی برگها و کاهش عملکرد می شود.

کمبود پتاسیم موجب ضعف ساقه ها، تاخیر در رسیدن محصول و کاهش مقاومت گیاه در مقابل تنش ها و آفات می باشد.

درزمان کمبود فسفر نیز می توان دوکی شدن و ارغوانی شدن نوک برگ ها، رشد کم و ضعف در تولید گل و دانه را انتظار داشت.