سولفات روی

سولفات روی

انواع سولفات ها ریز مغذی کشاورزی سولفات کود کود سولفاته کود کشاورزی

سولفات روی  به عنوان ماده موثر در مواد دارویی و صنعتی و کشاورزدی کاربرد 

فراوان دارد .

سولفات روی شرکت شیمی پویاب به صورت سولفات روی خشک با درصد 

Zn=%25 تولید می شود.